رئیس سازمان بازرسی كل كشور:

انتخابات شورایاری را قانونی نمی دانیم

انتخابات شورایاری را قانونی نمی دانیم آی وكیل: رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: گزارش مربوط به انتخابات شورایاری ها به شورای شهر، وزیر كشور، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه عرضه شد.


به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، ناصر سراج در پاسخ به این سوال كه آیا گزارش نهایی در ارتباط با