نعمت احمدی: خلأ قانونی در سوژه اسلحه نداریم، اشكال در نحوه اجراست