از سوی رئیس قوه قضائیه؛

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضائی ابلاغ گردید

دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضائی ابلاغ گردید به گزارش آی وكیل رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضائی را به زیرمجموعه های دستگاه قضائی ابلاغ نمود.


به گزارش به خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضائیه، در متن این دستورالعمل آمده است: احقاق حق و اجرای عدالت بعنوان یكی از اركان دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاهی بس رفیع برخوردار بوده و به تبع آن، در نظام جمهوری اسلامی ایران هم این ركن همواره مدنظر می باشد و اشخاصی كه در این امر انجاموظیفه می كنند هم شایسته تقدیر و بزرگداشت خواهند بود. ازاین رو، بر حكومت اسلامی فرض است كه ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های كارگزاران دستگاه قضایی شامل قضات و كاركنان اداری در این حوزه، شأن و جایگاه ایشان را در نظر همگان پاس دارد. بدین منظور و در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ اهداف تدوین این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ شناسایی و معرفی مفاخر دستگاه قضایی و قدردانی از آنها؛
ب ـ الگوسازی، ایجاد انگیزه و زمینه پرورش استعدادهای برتر قضایی و اداری؛
پ ـ فراهم نمودن بستر مناسب به منظور بهره مندی از ظرفیت و تجارب آنان در زمینه های مختلف.

ماده ۲ ـ معانی اصطلاحات به كار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـمفاخر دستگاه قضایی: افراد برجسته ای هستند كه در دوران خدمت در دستگاه قضایی منشأ آثار ویژه، ماندگار و اثربخش بوده و در رشد، اعتلاء و گسترش عدالت اسلامی نقش بسزایی داشته اند.
ب ـ شورا: شورایعالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛
پ ـ كمیسیون تشخیص: كمیسیون تشخیص مبحث ماده ۱۲ این دستورالعمل.

ماده ۳ ـ جامعه مخاطب این دستورالعمل عبارتند از:
الف ـ در عرصه قضایی: شامل قضات شامل شاغل و بازنشسته.
ب ـ در عرصه اجرایی: كاركنان اداری شامل شاغل و بازنشسته، شامل مدیران قضایی و اداری و سایر كاركنان.

ماده ۴ ـ شرایط عمومی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:
الف ـ نخبگی؛
ب ـ اهتمام در گسترش و احیای فرهنگ حقوقی جامعه؛
پ ـ ارتقاء كیفیت علمی و عملی خدمات قضایی و اداری؛
ت ـ نوآوری و ابتكار مؤثر؛
ث ـ برخورداری از روحیه جهادی؛
ج ـ اهتمام به اجرای قانون و مبارزه با فساد؛
چ ـ حسن شهرت در اخلاق، رفتار حرفه ای و تكریم ارباب رجوع.

ماده ۵ ـ شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:
۱ـ۵ ـ در عرصه قضایی
الف ـ اهتمام در بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی؛
ب ـ ایستادگی در مقابل هرگونه تهدید، تطمیع و فشار جو عمومی؛
پ ـ رعایت اصول دقت، سرعت و تناظر در رسیدگی به پرونده ها؛
ت ـ اهتمام در ترویج فرهنگ صلح و سازش در دعاوی؛
ث ـ صدور آرای متقن در رسیدگی به پرونده ها؛
ج ـ رعایت آداب قضاوت؛
چ ـ داشتن روحیه ظلم ستیزی و كوشش برای اجرای عدالت.
۲ـ۵ ـ در عرصه اجرایی
الف ـ ایجاد تحول اثربخش در سامانه های الكترونیكی یا تشكیلات قضایی و اداری؛
ب ـ مشاركت مؤثر در گسترش كمی و كیفی زیرساخت ها؛
پ ـ برخورداری از تفكر راهبردی و برنامه محوری.

ماده ۶ ـ موارد زیر از اولویت انتخاب مفاخر دستگاه قضایی می باشند:
الف ـ سابقه انتخاب شدن بعنوان قاضی نمونه شامل استانی و كشوری؛
ب ـ رسیدگی به پرونده های مهم و ملّی؛
پ ـ اشتغال در مناطق محروم و مشاغل حساس.

ماده ۷ ـ اركان اجرایی انتخاب مفاخر دستگاه قضائی عبارتند از:
الف ـ شورا؛
ب ـ دبیرخانه؛
پ ـ كمیسیون تشخیص؛
ت ـ گروه های كارشناسی.

ماده ۸ ـ شورا بالاترین مرجع تصمیم گیری در مورد انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضائی بوده و دارای تركیب زیر است:
الف ـ رئیس قوه قضائیه و در غیاب وی معاون اول قوه قضاییه بعنوان رئیس شورا؛
ب ـ رئیس دیوان عالی كشور؛
پ ـ دادستان كل كشور؛
ت ـ دادستان انتظامی قضات؛
ث ـ معاون منابع انسانی؛
ج ـ رئیس مركز حفاظت و اطلاعات.

ماده ۹ ـ شورا دارای وظایف زیر است:
الف ـ تصویب شاخصهای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛
ب ـ انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی از میان نامزدهای معرفی شده از سوی كمیسیونتشخیص؛
پ ـ بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم در مورد تایید و یا رد نامزدها؛
ت ـ پیشنهاد نامزدهای جدید به كمیسیون تشخیص.

ماده ۱۰ ـ معاون منابع انسانی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه بعنوان دبیر شورا منصوب می شود. دبیر در جلسه شورا، گزارشی از اقدامات صورت گرفته و نحوه انتخاب نامزدهای معرفی شده (حداقل سه نفر در هر عرصه) را به همراه خلاصه سوابق ایشان به رئیس و اعضای شورا عرضه می نماید. دبیرخانه معاونت منابع انسانی وظایف اجرایی فرآیند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی را بر عهده دارد.

ماده ۱۱ ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر می باشد:
الف ـ اطلاع رسانی به بخش های مختلف دستگاه قضائی جهت معرفی افراد واجد شرایط؛
ب ـ اجرای فرآیند انتخاب مفاخر دستگاه قضائی
پ ـ استعلام از مراجع نظارتی قوه قضائیه؛
ت ـ ارجاع پاسخ استعلامات واصله به گروه های كارشناسی؛
ث ـ فراهم نمودن شرایط و امكانات لازم برای گروه های كارشناسی؛
ج ـ دریافت نظرات گروه های كارشناسی و ارجاع آنها به كمیسیون تشخیص؛
چ ـ دریافت نظرات كمیسیون تشخیص به همراه سوابق مربوط به هرنامزد و عرضه آنها به شورا؛
ح ـ ثبت و نگهداری كلیه سوابق؛
خ ـ برگزاری همایش معرفی مفاخر دستگاه قضایی؛
دـ ایجاد هماهنگی با مراجع اطلاع رسانی قوه قضاییه جهت اطلاع رسانی فراگیر.

ماده ۱۲ ـ كمیسیون تشخیص زیر نظر شورا بوده و اعضای آن به شرح زیر است:
الف ـ یكی از قضات عالی رتبه قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه بعنوان رئیس كمیسیون؛
ب ـ معاون نظارت دیوان عالی كشور؛
پ ـ معاون نظارت دادستان كل كشور؛
ت ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛
ث ـ معاون مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
ج ـ نماینده معاون منابع انسانی.
تبصره ـ كمیسیون می تواند حسب مورد از نماینده واحد مربوط بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۱۳ ـ وظایف كمیسیون تشخیص به شرح زیر می باشد:
الف ـ پیشنهاد شاخصهای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی و امتیازات مربوط به هریك از آنها به شورا؛
ب ـ بررسی سوابق و مستندات واجدان شرایط مفاخر دستگاه قضایی؛
پ ـ رتبه بندی و تعیین نامزدهای مفاخر دستگاه قضایی بر مبنای شاخصهای مصوب؛
ت ـ اعلام نتایج بررسی ها به همراه مستندات به دبیرخانه؛
ث ـ تبیین علل قبول یا رد نامزدها حسب درخواست دبیرخانه.

ماده ۱۴ ـ كمیسیون تشخیص می تواند با تصویب شورا، گروه های كارشناسی تشكیل دهد. اعضای گروه های كارشناسی توسط كمیسیون تشخیص انتخاب می شوند.

ماده ۱۵ ـ واحدهای قضایی و ستادی قوه قضاییه و سازمان ها و مراكز وابسته با عنایت به شرایط مذكور در مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل در مهلتی كه كمیسیون تشخیص تعیین می كند افراد واجد شرایط را به كمیسیون مذكور معرفی می كنند. كمیسیون به منظور انجام بررسی های اولیه، حسب مورد می تواند مبحث را به گروه های كارشناسی ارجاع كند.
تبصره ـ افراد واجد شرایط هم می توانند به صورت مستدل و مستند مراتب نامزدی خویش را جهت انتخاب مفاخر به كمیسیون تشخیص اعلام نمایند.

ماده ۱۶ ـ وظایف گروه های كارشناسی به شرح زیر می باشد:
الف ـ تشكیل و تكمیل پرونده برای افراد معرفی شده؛
ب ـ بررسی سوابق و مستندات واصله؛
پ ـ احراز شرایط حداقلی بر مبنای شاخصهای مصوب؛
ت ـ اعلام نتایج كارشناسی به دبیرخانه.

ماده ۱۷ ـ معرفی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضائی هر ۲ سال یكبار برگزار می گردد و دبیرخانه شورا ۶ ماه پیش از برگزاری همایش كار خویش را آغاز خواهد نمود.
تبصره ـ دبیرخانه اولین همایش، حداكثر سه ماه بعد از تصویب این دستورالعمل كار خویش را آغاز خواهد نمود.

ماده ۱۸ ـ نحوه تقدیر و نوع هدایای مفاخر دستگاه قضایی منتخب هر دوره، از راه دبیرخانه پیشنهاد می شود و بعد از تصویب رئیس قوه قضائیه اقدام مقتضی به عمل می آید.

ماده ۱۹ ـ فرآیند انتخاب سالانه قضات نمونه هم بر مبنای همین دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ این دستورالعمل شامل یك مقدمه، ۲۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

1398/07/16
20:31:24
5.0 / 5
2056
تگهای خبر: اثر , پرونده , جامعه , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

استخدام وکیل

توکیل

خانواده

قانونی وکیل

وکالت ماهر

وکلا

وکیل قانونی