دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانك مركزی

متهم سجاد: ما همه به دنبال نفع بیت المال بوده ایم

متهم سجاد: ما همه به دنبال نفع بیت المال بوده ایم دومین جلسه دادگاه بعضی از مدیران سابق بانك مركزی برگزار گردید.


به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، دومین جلسه دادگاه بعضی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام شروع شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، متهم سجاد در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: من بر مبنای مستندات و بر مبنای مصوبه بانک مرکزی کار انجام داده ام، کمیته تأمین اسکناس بانک مرکزی هم تأیید می کرده است، ما همه به دنبال نفع بیت المال بوده ایم و بیت المال را به حراج نگذاشته ایم.
این متهم افزود: من طرف اسدبیگی نبوده ام که بخواهم امتیازی بدهم، همه این موارد بر مبنای تصمیمات کمیته بوده است، من مذاکره کننده بوده ام.
این متهم درباره ضمانت نامه بانک سپه هم اظهار داشت: انقضای ضمانت نامه بانک سپه در ۹۶.۰۶.۲۵ بوده است. اسدبیگی در ابتدای ۹۶ به تعهدات عمل می کرده و هیچ مشکلی وجود نداشته است. در تاریخ ۹۶.۰۶.۰۵ نامه ای به بانک سپه زدیم، بانک سپه در تاریخ ۹۶.۰۶.۱۲ جواب داد ضمانت نامه تمدید شده است و این در سامانه آمده است. بانک سپه ضمانت نامه اسدبیگی را تمدید کرده است.
این متهم افزود: من هیچ امتیاز خاصی و هیچ کار قانونی که خود تصمیم بگیرم برای اسدبیگی انجام نداده ام و بر مبنای مصوبات بانک مرکزی انجام شده است. تخصیص ارز به من ارتباطی ندارد، من کاره ای نبوده ام که بخواهم به کسی ارز بدهم. طبق مستندات من هیچ امتیاز خاصی به اسدبیگی نداده ام که بخواهم سکه بگیرم.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: سکه ها از خانه شما کشف شده است.
متهم پاسخ داد: کشف نشده است من خودم گفتم بدهیم.
قاضی اظهار داشت: از کجا آورده اید؟
متهم اظهار داشت: من ریز درآمدهایم را نمی توانم بیان کنم، من آدم کم درآمدی نبودم.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: این ها چه تأثیراتی دارد. سکه ها از کجا خریداری شده است، مستندات را عرضه دهید. باید بگویید سکه ها را از کجا خریده اید. این سکه هایی که به شما منتسب شده است از راه سایر متهمان به شما رسیده است و سال های آن مشخص است. برخی از این سکه ها شاید از جاهای دیگر خریداری شده است، اما همسر شما اعلام نموده و سکه ها را تحویل داده است. در پرونده گواهی گواهان و مطلعان وجود دارد که این سکه ها مربوط به سایر متهمان پرونده است. اینکه شما نامش را گذاشتید هدیه، نامش رشوه است، چون هدیه دادن مورد توافق طرفین نیست.
وی افزود: حرف شما مستند قانونی ندارد شما که الان می گویید بانک مرکزی چه کاره است. شما از سوابقتان می گویید درحالیکه باید درباره منزل مسکونی در یکی از کشورها و ۸۰۰ سکه بگویید. بر مبنای گفته های خودتان سکه ها را در پاکت دریافت کرده اید و پس از چند روز باز کرده اید چرا سکه ها را پس ندادید.
متهم سجاد اظهار داشت: برخی سکه ها را هم فروختم برای خودم بوده است.
قاضی اظهار داشت: حق ندارید از ارباب رجوع چیزی بگیرید.
متهم پاسخ داد: ارزهایی که داشتم به سکه تبدیل می کردم.
قاضی خاطرنشان کرد: بعد از رانت های اطلاعاتی بانک مرکزی هم استفاده می کردید و هر حرفی که می زنید و متوجه اشتباه می شوید به عقب برمی گردید.
متهم اظهار داشت: بخش عمده سکه های پرونده برای خودم بوده است.
قاضی بیان نمود: چند سکه از صرافی اسدبیگی خریدید؟
متهم پاسخ داد: ۱۰۰ یا ۱۲۰ تا.
قاضی اظهار نمود: ۱۲۰ سکه خریدید و در مقابلش دلار داده اید. صرافی در پاسداران و محل کارتان نزدیک ونک بوده و چرا از آن صرافی خریدید؟
متهم پاسخ داد: نمی دانم و باید بررسی کنم.
قاضی خاطرنشان کرد: در جلسه قبل گفتی ۲۶۴ سکه و الان می گویید ۱۲۰ سکه برای خودتان و ۴۰ سکه برای پسرتان بوده، اظهاراتتان متناقض است.
متهم پاسخ داد: ۱۲۰ سکه برای آن صرافی بوده است.
رییس دادگاه اظهار نمود: گردش حسابتان را گرفته ایم و ردی از پرداخت وجه در حساب صرافی ها کشف نشده است. سکه ۹۵ را به ۸۶ وصل می کنید و تناقض است.
متهم سجاد اظهار داشت: کحال زاده را نخستین بار در اوین دیدم و حسینی را تابحال ندیده ام. با کسی برای دریافت سکه توافق نکرده ام.
قاضی تصریح کرد: وقتی اقرار دارید و با مستندات منطبق است مدرک بیاورید که سکه خریده اید.
متهم پاسخ داد: اسناد را می آورم. برای آن ۳۱ سکه هم به صورت عیدی بوده است و تمام شرایط قانونی را رعایت کرده ام.
قاضی: درباره آپارتمان توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: اصلا وجود خارجی ندارد، قوه قضاییه با آن کشور مکاتبه کند و اگر وجود داشت دودستی آنرا تقدیم می کنم.
نماینده دادستان بیان نمود: آنچه امروز می گویید با ادله و قرائن مخالف است. درباره سکه ها هم اقاریر متهمین همچون کحال زاده، حسینی و نوری وجود دارد. بعنوان کارمند بانک مرکزی چرا مکررا به دفتر یکی از کارگزاران می رفتید؟ وقتی ضابطین از سکه ها آگاه می شوند سکه ها به شهرستان برده می شود. جلسه قبل هم گفتم شما در اینباره همکاری کرده اید.
شاه محمدی اضافه کرد: سکه ها به اصفهان برده می شود و از زندان با همسرتان تماس می گیرید و می گویید که سکه ها برای اسدبیگی است و به ضابطین عرضه دهید. درباره شکر هم می گویید اقدامی نکرده اید، چرا قول پیگیری دادید؟
متهم سجاد پاسخ داد: قول پیگیری ندادم و اشکال واتساپ این است که نوشته ها دارای لحن نیستند.
نماینده دادستان تصریح کرد: آنچه در مبحث شکر داریم، پیام ها در فضای مجازی و پیگیری هاست. ثبت سفارش شکر صورت گرفته و ارز تخصیص یافته و در پیام های گوناگونی اسدبیگی به شما گفته که اگر شما نبودید من را دراز می کردند.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: ما این پرونده را از بانک عامل آغاز کرده ایم، بانک عامل مسئولیت داشته است. متهمین بانک رفاه شعبه پردیس گفته اند از اینکه در یک روز تعطیل ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص یافته است، تعجب کرده اند.
متهم پاسخ داد: من به خاطر این گفتم سکه ها را گرفتم که وکالت نامه را بگیرم.
نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: آنچه در کیفرخواست بعنوان ۴۰۰ سکه آورده ایم اسناد آن مربوط به سالار آقاخانی است، شما در دادسرا خودتان اعتراف کرده اید که سکه ها را گرفته اید.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: شما در جلسه قبل اقرار کردید سکه گرفته اید، شما صداقت ندارید، دفاعیاتتان را عرضه دهید.
نماینده دادستان افزود: شما در سال ۹۶ مستأجر بودید یا مالک؟
متهم پاسخ داد: مستأجر بودم.
نماینده دادستان خطاب به متهم سجاد اظهار داشت: شما در اقرارتان گفته اید سکه ها را فروخته اید و رهن منزل ۳۵۰ متری تان کرده اید.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما مجموعاً چند سکه داشتید؟
متهم پاسخ داد: نمی دانم ۶۰۰ یا ۷۰۰ سکه.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: شما اگر هوش بالایی داشتید در بانک مرکزی چه کار می کردید، اقدامات شما مبتنی بر رانت بوده است. شما فعل و انفعالات بانکی را می دانستید و بر مبنای آن عمل می کردید، ذخایر را می دانستید. ورودی ها را می دانستید و بر مبنای آن اقدام می کردید. تمام این موارد تخلف است، جالب است کارمندانی که در سیاست های پولی و ارزی کشور هستند خودشان در خرید و فروش پیش قدم هستند.
نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: شما بعنوان کارمند بانک مرکزی اطلاعاتی داشتید و از این اطلاعات به نفع خودتان استفاده می کردید. از اتهامات شما این است که درباره ضمانت نامه دیر اقدام کردید، چرا دیر اقدام کردید؟
متهم پاسخ داد: من اگر به او وقت اضافه داده ام بر مبنای گفته های مدیرکل بوده است و از خودم اقدامی انجام ندادم.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: ادبیات خاصی میان شما و دیگر متهمان است، مراوادات کارمندان عالی رتبه با ارباب رجوع نباید اینگونه باشد.
متهم پاسخ داد: این ها ارباب رجوع نیستند، کارگزاران محرم بانک هستند.
نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما مکرراً در دفتر اسدبیگی حاضر بودید، موظف بودید اقدامات کارگزاری را در دفترتان و در ساعت کاری انجام دهید، لوکیشن برای شما ارسال شده است و شما رفته اید.
متهم پاسخ داد: من نرفته ام.
نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: بعد از آنکه شما متوجه شدید که تحت تعقیب هستید دستور انهدام یک سری مدارک را به اهل منزل دادید. ضابطین در مرحله آخر یک وکالت نامه در منزل شما و در جایی نهان پیدا کرده اند، این وکالت نامه مربوط به خرید منزل در یکی از کشورهای اروپایی است که به کارمند قائدی دیگر متهم این پرونده وکالت داده شده است. درباره مسترکارت ۳۰ هزار یورویی و این منزل توضیح دهید. بر مبنای گفته های فرزندتان این منزل دارای وسایل و زندگی فوق متعارف بوده است، حالا درباره این وکالت نامه توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: من در مذاکرات تنها نبودم، رئوس کلی کار را تعیین می نماییم، تمام اقداماتی که انجام داده ام بر مبنای کمیته تأمین اسکناس بوده است من به دفتر اسدبیگی نرفتم.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: رفتید یا نرفته اید؟
متهم پاسخ داد: یکبار رفتم. یکی از دوستان به من درباره ۷ هواپیما در اسپانیا گفته بود و اینکه آیا می توان این هواپیماها را در شرایط تحریمی خرید؟ من این مورد هواپیماها را به اسدبیگی گفتم.
قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: چه زمانی؟
متهم پاسخ داد: دقیقا یادم نیست، فکر می کنم اواخر سال ۹۶ بوده است.
متهم سجاد اظهار داشت: در بحث خط تولیدها بررسی کردم، یادم نیست چه مشکلی داشت و نمی دانم اسدبیگی چکار کرد. با دستور من ارز به کسی تخصیص داده نشده است و دوستانه به شخصی برای ثبت سفارش زنگ زدم، اگر خلاف بوده عذرخواهی می کنم.
وی درباره ۴۰۰ سکه مدعی شد: سکه ها را فروختم و برای رهن منزل پرداخت کردم.
وی در مورد آپارتمان در یکی از کشورها اظهار داشت: سفر تفریحی به یکی از کشورها رفتیم. وکالت نامه برای آپارتمان مشخصی نبوده، وکالت کاری بوده است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم سجاد اظهار داشت: چطور بانک خارجی ۵۰۰ هزار یورو تسهیلات برای خرید خانه می داد؟
متهم پاسخ داد: در آن کشور بانک هایی هستند که وام می دهند.
نماینده دادستان اظهار داشت: مگر شما تبعه آن کشور بودید که بتوانید تسهیلات بگیرید؟
متهم پاسخ داد: من نمی دانستم و درست بررسی نکرده بودم.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم سجاد در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: دفاعیات خویش را به صورت لایحه تقدیم خواهم کرد، اما درباره سکه ها موکل بنده به دریافت سکه ها اقرار کرده است، اما تعداد سکه ها متفاوت بوده است. در جلسه قبل هم گفته است از اسدبیگی سکه ای دریافت نکرده است.
نماینده دادستان خطاب به این وکیل اظهار داشت: شما در زمانی که تقاضای تخفیف داشته اید گفته اید او توبه کرده و ما درخواست تخفیف داریم.
در ادامه این جلسه دادگاه، محسن صالحی دیگر متهم این پرونده در جایگاه افترا قرار گرفت و اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم.
این متهم افزود: اینجانب بعنوان معاون اداره بین الملل بانک مرکزی بودم نه مدیر بوده ام نه مدیر کل بوده ام.
این متهم افزود: اتهامات وارد شده را نمی پذیرم و هیچکدام حقیقت ندارد.
متهم صالحی اظهار داشت: جمع صورتجلسه سکه ها برای ۴ خانواده، ۵۷ سکه بوده است.
متهم صالحی اظهار داشت: من هیچ نقشی در ضمانت نامه اسدبیگی نداشتم، برای خودروی BMW استعلام کنید.
متهم صالحی اظهار داشت: حساب شخصی ام در بانک پاسارگاد را بررسی کنید، من در سال ۹۱، ۷ میلیارد تومان پول داشتم. من معتمد یک گروه ۲۸ نفره بودم و از مبلغ ۵ میلیون تومان تا ۶۰۰ میلیون تومان به من پول می دادند و من سهام می خریدم و ملک می ساختم.
وی در مورد رابطه خود با کارگزارها اظهار داشت: می گویند رابطه من با کارگزارها خوب بوده، دلیلش این بوده که علم تحلیل فارکس دارم و به علم تسهیلات جفت ارزها واقفم.
نماینده دادستان بیان نمود: از افراد مختلف بازجویی شده و گفته اند پرداختی هایی به صالحی داشته اند، فردی در اظهاراتش گفته ۸۰ سکه از اسدبیگی گرفتیم و آنرا فروختیم.
شاه محمدی افزود: یک دفتر مخفی بالاتر از بانک مرکزی شناسایی شد که چند کارمند در آن مشغول بودند. در این رابطه متهم صالحی می گوید دانشجویانش در آن دفتر حضور داشته اند در حالیکه یکی از آن افراد پسرخاله شماست. از حساب های این افراد استفاده شده است. در بازه زمانی انتهای سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۷ قریب به ۵ میلیارد تومان به حساب ها واریز شده که گفته اند متعلق به صالحی است. پسر خاله شما گفته ۱۰۰ سکه از صالحی گرفتم، ۷۰ سکه را فروختیم. ۲۰ سکه از صرافی هیتال که متعلق به آل علی که یکی از کارگزاران بانک مرکزی است جهت امورات شرکت گرفته شده که آنرا فروخته اند. پسر خاله شما زمانی که به مرجع قضایی می آید می گوید ۱۰۰ سکه در دفتر وجود داشته که به فردی تحویل دادیم. سکه ها را اقوامتان تحویل داده اند که اغلب سکه ها وکیوم صرافی امین هستند.
قاضی مسعودی مقام با بیان ختم جلسه دادگاه اظهار داشت: به علت تقارن جلسات دادگاه با پرونده های هفت تپه و پتروشیمی جلسه بعدی و مکان جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع:

1399/04/25
23:38:08
5.0 / 5
1608
تگهای خبر: اوین , پرونده , تخلف , دادستان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع
وکالت ماهر

دادگاه

دفاع

توکیل

دادگاه

بررسی وکیلها