كاتب با اشاره به مصوبه كمیسیون تدوین آیین نامه خبر داد

تشكیل شعبه ای در دادسرای عمومی تهران برای رسیدگی به پرونده های تخلفات ارسالی مجلس

تشكیل شعبه ای در دادسرای عمومی تهران برای رسیدگی به پرونده های تخلفات ارسالی مجلس آی وكیل: رییس كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از مصوبه جدید این كمیسیون اطلاع داد كه برپایه آن شعبه ای از دادسرای عمومی تهران برای بررسی خارج از نوبت پرونده های تخلفات ارسالی مجلس شورای اسلامی اختصاص می یابد.


غلامرضا كاتب در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: ما جلساتی را با معاونین قوه قضاییه و معاونان قوه مقننه برگزار كردیم و نهایتا در كمیسیون تدوین آیین نامه تصمیمی گرفته شد كه بزرگترین دستاورد برای اقتدار مجلس شورای اسلامی است و آن این است كه شعبه خاصی از دادسرای عمومی تهران با حضور معاونت نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی دایر می گردد تا پرونده های تخلفات ارسالی مجلس شورای اسلامی را خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی كند تا تصمیمات مجلس شورای اسلامی ابتر نماند.

وی با بیان این كه در مجلس نهم هیچ یك از پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه منجر به تصمیم قضایی در قوه قضاییه نشده، خاطرنشان كرد: در مورد سوال از وزرا هم اشكالی وجود دارد و آن این است كه حتی دریافت سه كارت زرد از جانب وزیر عملا نتیجه ای ندارد در حالیكه باید تصمیم قاطعی گرفته شود، بنابراین ما تصمیم گرفتیم پس از دریافت سه كارت زرد از جانب وزیر نامه ای با امضای 10 نماینده در قالب استیضاح عرضه شود تا ظرف 24 ساعت استیضاح وزیر بدون طی تشریفات در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود كه در این صورت وزرا هم متعهد می شوند نسبت به سوال بی تفاوت نباشند و سوالات بی خاصیت نمی ماند.
تصمیم گرفتیم پس از دریافت سه كارت زرد از جانب وزیر نامه ای با امضای 10 نماینده در قالب استیضاح عرضه شود تا ظرف 24 ساعت استیضاح وزیر بدون طی تشریفات در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.رییس كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: مبحث دیگری كه در آیین نامه ابهام وجود دارد این است كه ما در مورد سوال از رییس جمهوری پاسخ ایشان را به رای می گذاریم، اما در مورد سوال از وزرا وارد بودن سوال را به رای می گذاریم كه این منطق ندارد و برخورد دوگانه است، بنابراین كمیسیون برخورد آیین نامه مصوب كرد ما قانع بودن پاسخ وزرا را به رای بگذاریم تا رویه واحدی اتخاذ شود.
وی افزود: مصوبه دیگر كمیسیون تدوین آیین نامه مربوط به رسیدگی به بودجه شركت های دولتی، نهادها و بانك هاست. بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی دو سوم بودجه نهادهای عمومی، شركت های دولتی و بانك ها در قالب پیوست ۳ به مجلس شورای اسلامی عرضه می گردد در حالیكه در هیچ دوره ای این پیوست در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده و همین منجر می گردد نظارت مجلس شورای اسلامی نظارت كاملی نباشد. پیشنهادی به كمیسیون تدوین آیین نامه رسید كه پیوست ۳ قبل از عرضه ی بودجه در دیوان محاسبات از حیث انطباق با سیاست های كلی و اسناد بالادستی بررسی شود و سپس همراه بودجه عمومی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این باعث می گردد همكاران تسلط كافی بر شركت های دولتی پیدا كنند.
كاتب با اشاره به مصوبه كمیسیون تدوین آیین نامه درباره ممنوعیت تلفن همراه در كمیسیون و صحن مجلس شورای اسلامی، اظهار نمود: تماس های مكرر سبب می گردد نمایندگان كمتر به تصویب لوایح و طرح ها اشراف پیدا كنند، بنابراین به دنبال تهیه طرحی با امضای ۵۰ رای و نامه ۱۵۰ نماینده مقرر شد این تصمیم گرفته شود و استفاده از تلفن همراه در صحن و كمیسیون ها ممنوع شود، چون كه رای ما در واقع تصمیم گیری و سیاست گذاری برای ۸۰ میلیون جمعیت ایران است كه اگر همكاران به تصمیمات اشراف داشته باشند تصمیم منطقی اتخاذ خواهد شد.
ما در مورد سوال از رییس جمهوری پاسخ ایشان را به رای می گذاریم، اما در مورد سوال از وزرا وارد بودن سوال را به رای می گذاریم كه این منطق ندارد و برخورد دوگانه است، بنابراین كمیسیون برخورد آیین نامه مصوب كرد ما قانع بودن پاسخ وزرا را به رای بگذاریم تا رویه واحدی اتخاذ شود.رییس كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه كمیسیون تدوین آیین نامه درباره ی مراجعات مردمی هم اظهار داشت: یكی از فشارها به نمایندگان بحث مراجعات مردمی است كه سبب می گردد وقت صحن و كمیسیون گرفته شود. علی رغم این كه نمایندگان بعد از سه هفته جلسه علنی یك هفته به حوزه انتخابیه می روند باز هم مراجعات مكرر به پارلمان داریم، بنابراین ما هیات رییسه را مكلف كردیم كه ملاقات های مردمی نمایندگان در ساعاتی تنظیم شود كه تداخل با صحن علنی نداشته باشد تا هم مشكل امنیتی و هم بی انضباطی تولید نشود. در واقع ملاقات در غیر از روزهای صحن و كمیسیون یعنی شنبه، دوشنبه یا عصر چهارشنبه تنظیم خواهد شد.
وی با بیان این كه هم اكنون در جریان بررسی تحقیق و تفحص مخالف و موافق صحبت نمی كنند، اظهار نمود: برپایه مصوبه كمیسیون یك مخالف و یك موافق باید در تحقیق و تفحص حرف بزند و با تشخیص رییس مجلس شورای اسلامی امكان افزایش تعداد مخالفان و موافقان وجود دارد.
مقرر شد این تصمیم گرفته شود و استفاده از تلفن همراه در صحن و كمیسیون ها ممنوع شود.رییس كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در انتها اظهار داشت: در مبحث سوال از وزرا هم قبل از این عنوان شده بود كه وزرا یكبار اجازه دارند حضور در صحن یا كمیسیون را عقب بیندازند براین اساس مصوب شد تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور وزیر و كمیسیون و غیرموجه بودن وزیر و كمسیون به عهده صحن علنی گذاشته شود.