آشنایی با قوانین،

سقوط تعهدات در قانون مدنی

سقوط تعهدات در قانون مدنی آی وکیل: فصل ششم قسمت سوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع «در سقوط تعهدات» پرداخته است.


به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، فصل ششم(در سقوط تعهدات) قسمت سوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی که شامل شش مبحث شامل وفاء به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر ومالکیت مافی الذمه است، از ماده ۲۶۴ تا ۳۰۰ به شرح زیر است:
(قسمت سوم)
فصل ششم (در سقوط تعهدات)
ماده ۲۶۴- تعهدات به یکی بوسیله ذیل ساقط می شود:
۱- بوسیله وفاء به عهد.
۲- بوسیله اقاله.
۳- بوسیله ابراء.
۴- بوسیله تبدیل تعهد.
۵- بوسیله تهاتر.
۶- بوسیله مالکیت مافی الذمه.
مبحث اول (در وفاء به عهد)
ماده ۲۶۵- هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بدین سبب اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶- در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا" حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است بااینکه از جانب مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸- انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.
ماده ۲۶۹- وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از جانب مالک باشد و شخصا" هم اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۷۰- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون این که اذن در تادیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱- دین باید به شخص داین یا به کسی که از جانب او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا" حق قبض را دارد.
ماده ۲۷۲- تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکنست به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده ۲۷۴- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵- متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید بااینکه آن شیئی قیمتا معادل یا بیش از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶- مدیون نمی تواند مالی را که از جانب حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.
ماده ۲۷۷- متعهد نمی تواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.
ماده ۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد سبب برائت متعهد می شود بااینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود بااینکه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا" معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده ۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده ۲۸۱- مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.
مبحث دوم (در اقاله)
ماده ۲۸۳- پس از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکنست نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.
ماده ۲۸۸- اگر مالک پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که سبب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم (در ابراء)
ماده ۲۸۹- ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرف نظر می نماید.
ماده ۲۹۰- ابراء وقتی سبب سقوط تعهد می شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱- ابراء ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم (در تبدیل تعهد)
ماده ۲۹۲- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
۱- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده ۲۹۳- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.
مبحث پنجم (در تهاتر)
ماده ۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر بطریقی که در موارد ذیل مقرر می باشد تهاتر حاصل می شود.
ماده ۲۹۵- تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این مساله تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این بمحض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
ماده ۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷- اگر پس از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود سبب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده ۲۹۹- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بدین سبب اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون طبق قانون توقیف شده باشد و مدیون پس از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از ت دیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم (مالکیت مافیالذمه)
ماده ۳۰۰- اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی بصورت خود مدیون باشد، بعد از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.1401/08/30
12:56:04
0.0 / 5
275
تگهای خبر: حقوق , دعوی , قانون , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل

وکالتنامه

آگهی وکیل

آگهی قانونی وکیل

قیمت روز وکیل

استخدام وکالت

قیمت روز وکیل