آشنایی با قوانین،

ضمان عقدی چیست؟

ضمان عقدی چیست؟ به گزارش آی وکیل، مباحث اول، دوم، سوم و چهارم فصل چهاردهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به مبحث «ضمان عقدی» پرداخته است.


به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، مباحث اول (در کلیات)، دوم (در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له)، سوم (در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه) و چهارم (در اثر ضمان بین ضامنین) فصل چهاردهم (در ضمان عقدی) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۶۸۴ تا ۷۲۳ به شرح زیر است:
فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۸۴- عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده ۶۸۵- در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده ۶۸۶- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده ۶۸۸- امکان دارد از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹- هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است.
ماده ۶۹۰- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن پس از عقد غیرملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱- ضمان دینی که هنوز سبب آن به وجود نیامده است، باطل است.
ماده ۶۹۲- در دین حال امکان دارد ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همینطور می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده ۶۹۳- مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند با اینکه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آنرا می نماید شرط نیست ازاین رو اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده ۶۹۵- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده ۶۹۶- هر دینی را امکان دارد ضمانت نمود با اینکه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
ماده ۶۹۸- پس از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده ۶۹۹- تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه امکان دارد معلق باشد.
ماده ۷۰۰- تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم باعث بطلان آن نمی شود.
ماده ۷۰۱- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آنرا فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به صورتی که در ماده ۶۹۰ قرار است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند پیش از انقضاء مدت مطالبه طلب خویش را از ضامن کند با اینکه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳- در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خویش را دارد با اینکه دین موجل باشد.
ماده ۷۰۴- ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ۷۰۵- ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود.
ماده ۷۰۶- حذف شد. (۸ /۱۰ /۶۱)
ماده ۷۰۷- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده ۷۰۸- کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به جهت اقاله یا خیار از ضمان بری می شود.
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
ماده ۷۰۹- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر پس از اداء دین ولی می تواند در صورتیکه مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰- اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همینطور است حواله مضمون له به عهده ضامن.
ماده ۷۱۱- اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آنرا ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه رجوع کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده ۷۱۳- اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند با اینکه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده ۷۱۴- اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتیکه به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵- هرگاه دین مدت داشته و ضامن پیش از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶- در صورتیکه دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷- هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸- هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.
ماده ۷۱۹- هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده ۷۲۰- ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱- هر گاه اشخاص مختلف از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له بهر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲- ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳- امکان دارد کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی التزام خویش را به تادیه دین مدیون معلق بعدم تادیه او نماید.1401/09/17
21:28:08
0.0 / 5
419
تگهای خبر: اثر , اموال , تخلف , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

موکل

کانون وکلای ایران

دادگستری

پایه یکم

آگهی رایگان وکالت

وکالت قانونی

وکالتنامه